sobota, 23 lipca 2016

Calendarium, historia

CALENDARIUM

Śladami prahistorii i historii

IX-VIII tysiąclecie p.n.e.
Schyłek paleolitu - mezolit [por. 33].
W okolicach dzisiejszej Włoszczowy raczej nie istnieje trwałe osadnictwo, choć z tego okresu pochodzą wyroby krzemienne (m.in. odłupki, rdzenie rdzenie mikrolityczne, rylec, tylczak), które mogą wskazywać na penetrację tych terenów przez grupy ludzkie, lub ich wędrówki przez tutejsze ziemie [por. 7].
W tym czasie opisywane okolice pokrywają początkowo zwarte lasy brzozowe z domieszką topoli, osiki i wierzby na terenach bardziej podmokłych. Później mocniej wkracza sosna z domieszką świerka i modrzewia, a następnie pojawiają się także wiąz, leszczyna i dąb; cały czas spada udział jałowca.
3300-2000 lat p.n.e.
Neolit, schyłek neolitu [3].
W tym czasie do regionu naszego mogły napłynąć naddunajskie plemiona rolniczo-hodowlane, później mógł mieć miejsce napływ ludów kultury pucharów lejkowatych, a pod koniec mogły pojawić się ludy kultury amfor kulistych [3].
2000-1400 lat p.n.e.
Początek epoki brązu [33].
W tym czasie w regionie naszym mogły przebywać ludy kultury ceramiki sznurowej, następnie ludy grupy mierzanowickiej, a później ludy kultury trzcinieckiej [3].
1300-400 lat p.n.e.
Starsza i środkowa epoka brązu [33]. Epoka brązu oraz przełom epoki brązu i żelaza [7].
Kultura łużycka [33].
W rejonie dzisiejszej Włoszczowy istnieje osadnictwo ludów kultury łużyckiej [por. 7]. W roku 1867, podczas budowy drogi z Włoszczowy do Kielc, w wydmie położonej około 2 km na wschód od rynku natrafiono na cmentarzysko z tej epoki, niestety nie zostało ono należycie przebadane [por. 7].
Inne cmentarzyska popielnicowe związane z ludami kultury łużyckiej znaleziono w rejonie Krasocina, Oleszna, Rudki, Dąbia, Rogienic, Dzierzgowa, Chyczy, Bałkowa - pochodzą one ze środkowej epoki brązu [32]. Na podstawie tych danych przyjmuje się, że okolice Włoszczowy były zasiedlone stosunkowo równomiernie [32.
700-400 lat p.n.e.
Schyłek epoki brązu [33]. Przełom epoki brązu i żelaza [7].
W rejonie dzisiejszej Ludyni istniało prawdopodobnie osadnictwo w okresie halsztackim - może o tym świadczyć znalezisko naramienników z brązu, które wykopano w 1855 roku [32].
IV wiek p.n.e - IX wiek n.e.
Przełom epoki brązu i żelaza [7]. Epoka żelaza [33].
Początkowo napływ ludów południowych, Scytów znad M. Czarnego, później napływ ludów północnych, pomorskich [33].
Później (około BC/AD - 500 lat n.e.) [por. 33] nastąpiło prawdopodobnie wyraźne rozluźnienie osadnictwa, a miejscami zapewne zupełny jego zanik - okolice dzisiejszej Włoszczowy zalicza się do pustek osadniczych, porosłych borami [por. 7].
I - IV wiek n.e.
Z czasu wpływów rzymskich pochodzi cmentarzysko ludów kultury przeworskiej zbadane w Seceminie [32].
IV - V/VI wiek n.e.
Okres wędrówek ludów (m.in. Gotów) [33]. Pod koniec tego okresu napływ ludności wczesnosłowiańskiej [33].
X wiek
Wczesne średniowiecze [33].
Przyjmuje się, iż okolice Włoszczowy położone były na granicy terytorium plemiennego Wiślan, a za doliną Pilicy znajdowały się obszary plemienia Sieradzan, którzy kulturowo i politycznie uzależnieni byli od Polan [4]. Biorąc pod uwagę ukształtowanie powierzchni terenu, sieć rzeczną i inne uwarunkowania przyrodnicze,  oraz położenie nadgraniczne, sądzić należy, iż tereny te były pokryte zwartymi borami i lasami, z licznymi terenami podmokłymi, a zasiedlenie ich nie było znaczne. Rolnictwo, które pozyskiwało tereny pod uprawę w systemie żarowym, z uwagi na stosowanie uprawy typu jednopolówka oraz mało urodzajne gleby nie było znaczącym elementem gospodarki. W lasach znajdowały się osady bartników, czy smolarzy [4].
Pod koniec X wieku w posiadaniu Polan i księcia Mieszka (Mieszka I) znajdują się m.in. tereny prawobrzeżnej Pilicy, aż po Puszczę Świętokrzyską, gdzie powstają kasztelanie: małogoska, skrzyńska i żarnowska [por. 20]. Okolice Włoszczowy administracyjnie podlegają kasztelani małogoskiej i prowincji łęczyckiej, a pod względem kościelnym archidiecezji gnieźnieńskiej [20]. Kasztelan małogoski sprawuje władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą [por. 20].
XI wiek
Dzisiejsze okolice Włoszczowy stopniowo dostają się pod wpływ administracji kościelnej z siedzibą w Gnieźnie [por. 4]. Biorąc pod uwagę inne opinie [por. 20], że administracja kościelna była, tu już ustalona nieco wcześniej (tzn. po akcie chrztu księcia Mieszka I) i odnowiona w roku 1000, przez księcia Bolesława (Bolesława I), wydaje się, że zdanie wcześniejsze należy rozumieć jako umacnianie się tej struktury. Okolice Włoszczowy do archidiecezji gnieźnieńskiej należą aż do 1805 r. [20].
Kasztelania małogoska znajdując się na pograniczu ziemi krakowskiej, sandomierskiej i prowincji łęczyckiej (stanowiącej część dzielnicy wielkopolskiej), "często" zmienia swoją przynależność administarcyjną [por. 20].
XII-XIII wiek
Okolice położone wokół dzisiejszej Włoszczowy należały do dwóch powiatów: lelowskiego (Ziemia Krakowska; łac. Terra Cracoviensis) i chęcińskiego (Ziemia Sandomierska; łac. Terra Sandomiriensis). Granica pomiędzy nimi przebiegała w rejonie Konieczna [por. 4]. Obie te Ziemie tworzyły Małopolskę.
Przynależność Krasocina do kasztelani Małogoskiej [11].
Kurzelów i Małogoszcz łączy szlak - prowadzący przez dzisiejszy Rząbiec [por. 20].
Od XII wieku Konieczno jest własnością arcybiskupstwa gnieźnieńskiego [21].
1136
W bulli gnieźnieńskiej wymienia się Kurzelów, Konieczno [4,21], Danków (obecnie Danków Duży) [1]. Bulla gnieźnieńska [5].
1138
Książe Bolesław III (Krzywousty) w testamencie ustanawia, że ziemie Polski środkowej, m.in. z Łęczycą i Małogoszczem, wejdą do dzielnicy senioralnej; Łęczyca, Pajęczno i Małogoszcz - między innymi - otrzymuje Salomea (wdowa po księciu) [20], jako oprawę wdowią (Internet).
1144
Ziemie zarządzane przez Salomeę, wdowę po księciu Bolesławie III (Krzywoustym), przejmuje po jej śmierci ich syn Henryk (Sandomierski) [por. 20].
1154
Henryk (Sandomierski) przekazuje miejscowość o nazwie Vloszcova Joannitom z Zagości [6]. Nowe badania historyków jednak nie potwierdzają tej hipotezy [9].
1173-1177
Tereny kasztelani małogoskiej trafiają pod rządy Kazimierza II (Sprawiedliwego) (Internet).
XIII wiek
Pierwsza połowa XIII wieku ksztelania małogoska ostatecznie zostaje związana z województwem sandomierskim, w którym pozostanie do 1795 roku [por. 20].
Początek XIII wieku - w Koniecznie powstaje parafia rzymsko-katolicka [21].
Cystersi z Jędrzejowa w Rudnikach i Pękowcu nad Zwleczą budują kuźnie żelaza o napędzie wodnym, które bazują na rudach darniowych [por. 4].
1259-1260
Znaczne zniszczenia w kasztelani małogoskiej powoduje II najazd mongolski [por. 20]. Straty obejmują zabitych, jak i grabież dóbr materialnych.
Wydaje się, że wtedy mógł też powstać gródek obronny z ziemno-drewnianym obwarowaniem [por. 20]. Inne dane wskazują jednak na późniejszy okres jego powstania [por. 9].
1261
W Rudnikach (nad Zwleczą) działa kuźnia żelaza o napędzie wodnym, jest ona własnością Cystersów z Jędrzejowa [por. 4]. 
1285
Nadanie praw miejskich dla Kurzelowa przez arcybiskupa Jakuba Świnkę [1]. Jakub Świnka [3]. Arcybiskup ten, prawo przekształcenia wsi w miasto na zasadach prawa średskiego (Novi fori de Slesia), sprzedał za dwie grzywny złota, klerykowi Mikołajowi i jego bratu Piotrowi [4]. Kurzelów był miastem prywatnym.
XIV wiek
Postępujące osadnictwo w okolicach dzisiejszej Włoszczowy [por. 4].
Parafia istniejąca we Włoszczowie posiada drewniany (modrzewiowy) kościół pw. św. Jakuba Większego Apostoła i św. Mikołaja Biskupa, który mógł wznosić się przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Partyzantów i Kusocińskiego, gdzie stoi teraz pomnik św. Floriana [4, 24]. Przy świątyni powstał też cmentarz parafialny [por. 24].
Włoszczowa była własnością królewską [10], aż do roku 1389 [9].
Pod koniec tego stulecia, gdy Włoszczowa przeszła w ręce prywatne, powstał gródek [9], śladem którego jest "kopiec". Mogła tutaj istnieć strażnica rycerska, służąca obserwacji terenu, a przede wszystkim sygnałów dymnych, lub świetlnych z innych podobnych obiektów [por. 4].
Około połowy XIV wieku arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria wznosi w Kurzelowie kościół. Kościół był z palonej cegły i zadaszony (dachówką glinianą, lub gontem).
1325
Pierwsza wzmianka o Krasocinie - nadanie dziesięciny z pól chłopskich plebanowi w Fałkowie [1]. Był to dokument, w którym zapisano nazwę miejscowości [11].
1345
W Gościencinie działa kuźnica żelaza, własność Cystersów jędrzejowskich [por. 4]. Kuźnica czynna była co najmniej do roku 1540 [por. 4].
1370
Król Kazimierz III (Wielki) będąc już na łożu śmierci zapisuje Krasocin braciom: Zbigniewowi, Przedborowi i Pakosławowi, synom Zbigniewa z Brzezia [11].
1384
Najstarsza wiadomość o Włoszczowie [1] - wzmianka pisemna [10]. Rzecz dotyczyła procesu przeprowadzonego przed konsystorzem gnieźnieńskim, między plebanem włoszczowskim Jakubem a plebanem ze wsi Goleniowy, którzy procesowali się o dziesięcinę z Woli (Wiśniowej) - pleban włoszczowski sprawę wygrał na mocy dawnych przywilejów swojego kościoła [4].
1389
Włoszczowa przeszła na własność marszałka koronnego Dymitra z Goraja [9]. Stało się to za sprawą zastawu jaki wykonał król Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga, aby pożyczyć pieniądze [10]. Włoszczowa przestała być królewszczyzną.
1398
Dymitr z Goraja sprzedaje Włoszczowę za 700 grzywien Piotrowi z Radomina [10], który był kasztelanem dobrzyńskim [9, 10]. Nowy właściciel od 1403 roku w dokumentach podpisywał się jako Piotr z Włoszczowy i Radomina [10].
Piotr z Radomina mógł być budowniczym gródka obronnego ("kopca") [por. 23]
1399
Dokument o lokacji wsi Krasocin na prawie niemieckim oraz o fundacji pierwszego drewnianego kościoła [11].
przełom XIV i XV wieku
Gęstość zaludnienia waha się od 20-30 osób/km2 w rejonie Szczekocin, do około 10 osób/mk2 w rejonie Włoszczowy [4].
1401
Król Władysław II Jagiełło nadał wieś Secemin z rozległym obszarem Piotrowi Szafrańcowi z Pieskowej Skały z pozwoleniem na lokowanie miasta [4].
1425
Włoszczowa należy do 4 braci, którzy zapewne byli synami Piotra z Radomina [10].
1428
Pierwsza wzmianka o parafii we Włoszczowie [10].
1440-1480
Jan Długosz sporządza "Liber beneficiorum dioecensis Cracoviensis nunc primo e codice autographo editus, Ecclesiae parochiales" [31]. W spisie miejscowości stanowiących uposażenie prepozytury krakowskiej oraz parafii należących do diecezji krakowskiej, wymienia on wsie i miasta [31]:
Dzierzgów (wieś z drewnianym kościołem pw. Wnieb. NMP i św. Klemensa; kościół jest własnością prepozytury krakowskiej i jej prepozyta; wieś ma 11 łanów kmiecych, 2 karczmy posiadające pola, 2 zagrody z polami, młyn na Nidzie z polami i łąkami, jeden folwark, pola i łąki; pleban ma 3 ogrody, 3 łąki; ogród ma też karczmarz; we wsi są: kmiecie, karczmarze, zagrodnicy, komornicy, mieszkańcy);
Bieganów (wieś w parafii Dzierzgów; jej dziedzice to Jan i Stanisław Niemierza, bracia, herbu Prawdzic; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrodnicy, folwark rycerski);
Chycza Duża (vel Chycza Wielka; wieś w parafii Dzierzgów; jednym z dziedziców jest Andrzej herbu Gryf; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrodnicy, dwa folwarki rycerskie);
Chycza Mała (wieś w parafii Dzierzgów; dziedzicem jest Andrzej herbu Gryf; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrody, zagrodnicy; nie ma folwarków rycerskich);
Dąbrowa (wieś w parafii Dzierzgów; dziedzicem jest Jan Moskorzewski herbu Pilawa; we wsi jest sześć łanów kmiecych, karczma mająca jeden łan przydzielony z pól folwarcznych, jedna zagroda bez pól, jeden folwark rycerski oraz jeden łan niegdyś rycerski);
Kluczyce (wieś w parafii Dzierzgów; jej dziedzice to Andrzej i Jan Prandota z Dębna; we wsi są trzy łany kmiece, jedna karczma mająca pola, dwa folwarki rycerskie, folwark kościoła z Przyłęku, dwie zagrody z polami i czwarty łan kmiecy);
Krzepice (wieś w parafii Dzierzgów; dziedzic Andrzej Psarski herbu Jastrzębiec; we wsi są łany kmiece, karczmy(a), zagrodnicy, jeden folwark rycerski);
Mękarzów (wieś w parafii Dzierzgów; jedynym dziedzicem jest Andrzej, szlachcic herbu Prawdzic; we wsi są łany kmiece, karczmy, zagrody, cztery folwarki rycerskie);
Ojsławice d. Wojsławice (wieś w parafii Dzierzgów; dziedzic Jan Moskorzewski, szlachcic herbu Pilawa; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrody, są zagrodnicy, trzy folwarki rycerskie);
Psary (wieś należąca do parafii Dzierzgów; dziedzicami są Andrzej i Stanisław, szlachcice herbu Jastrzębiec; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrody, zagrodnicy, jeden folwark rycerski);
Sasinowa Wola, obecnie Wola Czaryska (wieś w parafii Dzierzgów; dziedzic Mikołaj herbu Prawdzic; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrody, są zagrodnicy, jeden folwark rycerski).

Drochlin (wieś z drewnianym kościołem pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba; wieś ma jedenaście i pół łana kmiecego; są tu dwie karczmy z polami należące do plebana; pleban ma też własne pola, jeden łan za spichlerzem i niwę w Wyszborku; jest tu też folwark z dwoma łanami pola w Zabrodziu i na Niwie, kolejne dwa łany są w Brzeziu, trzy łany w Przeczkach, dwa łany w Wierzbołku i Niwie, jeden łan obok drogi lelowskiej, jeden łan zwany Nazagonny, oraz pole w Siedliskach; dwór prepozyta; we wsi są: pleban, kmiecie, zagrodnicy).

Moskorzew (wieś z kościołem parafialnym z palonej cegły pw. św. Małgorzaty; kościół wybudował Klemens, kasztelan wiślicki, szlachcic herbu Pilawa; dziedzic Jan, szlachcic herbu Pilawa; we wsi znajdują się łany kmiece, zagrody, karczmy, folwark rycerski);
Chlewska Wola (wieś w parafii Moskorzew, której dziedzicem jest Jan Moskorzewski, szlachcic herbu Pilawa; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrodnicy, folwark?);
Drużykowa (wieś w parafii Moskorzew; jej dziedzicami są Abraham Wilkowski herbu Gryf i Wilhelm herbu Godziemba; we wsi jest sześć łanów kmiecych, karczma z jednym łanem pola przydzielonym jej z pól folwarcznych, zagroda bez pól, dwa folwarki rycerskie);
Perzyny (wieś w parafii Moskorzew, jest ona własnością scholasterii w Moskorzewie; jest w niej sześć łanów kmiecych i jedna niwa; karczma, zagrodnicy, folwark);
- Mykanów (-); Cykarzew (-); Grabowa (-); Rudniki (-).

Goleniowy (wieś posiadająca kościół parafialny, murowany z palonej cegły, który zbudował w roku Pańskim 1360 Otto z Mstyczowa, szlachicic herbu Lis, prepozyt gnieźnieński, kanclerz Królestwa Polskiego; dziedzicami wsi są Jan (i) Mikołaj Koszczan, Jan, Otto, Jura, Jan, Mikołaj, Andrzej, Stanisław i Stefan, synowie Świętopełka, bracia rodzeni i stryjeczni, herbu Lis; we wsi są trzydzieści trzy łany kmiece, trzynaście zagród mających pola, pięć dworów rycerskich mających wydzielone folwarki, karczma będąca własnością miejscowego plebana; nie mu tu młyna; kościół i pleban ma tam własne wolne pola i łąki);
Chebdzie (wieś w parafii Goleniowy, dziedzicem jej jest szlachcic herbu Pilawa; we wsi są łany kmiece, karczma(y), zagrodnicy, folwark).

- Irządze (wieś posiadająca murowany kościół parafialny zbudowany przez Świętopełka herbu Lis);
- Mikołajowice (-); Wilgoszcza (-); Wygiełzów (-); Zawadka (-); Zawada (-); Sadowie (-); Woźniki (-); Ołudza (-); Głuchowice (-).

Słupia (wieś z kościołem parafialnym, drewnianym, dedykowanym Św. Trójcy; dziedzicem jest Stefan Świętopełk herbu Lis; we wsi są łany kmiece, karczmy, zagrodnicy; pleban i kościół ma wydzielone wolne pola i łąki);
Raszków (wieś w parafii Słupia).

- Podlesie (wieś posiadająca kościół parafialny, dedykowany Św. Idziemu; jej dziedzice to Jakub Koniecpolski i Klemens Korzycki herbu Strzemię; we wsi są dwadzieścia trzy łany kmiece, dwa folwarki, trzy karczmy);
- Zalesie, inaczej Wietrzyca (-); Sygontka (-).

- Szczekociny (miasto z murowanym kościołem dedykowanym Św. Bartłomiejowi; w mieście są łany mieszczan, jeden folwark rycerski);
- Bunowice (-); Grabiec (-); Sprowa (-); Wywła (wieś w parafii Szczekociny; dziedzic Stanisław Koszczeń, szlachcic herbu Jastrzębiec).

- Nakło (wieś posiadająca kościół drewniany dedykowany Św. Mikołajowi; jest ona własnością Jakubika i Prandoty, są oni patronami kościoła; we wsi jest czternaście łanów kmiecych należących do Jakubika, a osiem do Prandoty, są dwa folwarki, dwie karczmy, jest tez jeden zagrodnik bez pola);
- Siedliska (-); Tęgobórz (-); Witów (-); Starzyny (-); Starzyńska Wola, obecnie Wólka Starzyńska (wieś w parafii Nakło; dziedzic Jan Pieczyński, szlachcic); Wolica (-); Wąsosz (-).

Brzostek (wieś w parafii Przyłęk; jej dziedzice to Prandota herbu Szreniawa i Goworek herbu Rawa; we wsi są łany kmiece, karczma, zagrodnicy i jeden folwark rycerski);
Chlewice (wieś z kościołem; kościół ma rodowód z kościoła w Dzierzgowie; jest ona własnością Pawła Odrowąża, kasztelana lwowskiego, szlachcica herbu Odrowąż; we wsi są łany kmiece, dwie karczmy z polami, 3 zagrody i 2 młyny bez pól, 1 dwór rycerski z polami);
Krasów Duży (wieś w parafii Bebelno, diecezji gnieźnieńskiej; jest ona własnością i dziedzictwem Jana, szlachcica herbu Wieniawa; we wsi są tylko łany kmiece; we wsi są: spirzch, karczma mająca pola, zagroda bez pól, folwark rycerski);
Krasów Mały (wieś w parafii Bebelno, diecezji gnieźnieńskiej; jej dziedzicem jest Jan Krasowski, szlachcic herbu Szreniawa; we wsi jest 1 łan kmiecy, spichrz, dwie zagrody bez pól, folwark zrobiony z pól kmiecych);
Kossów (miasto z kościołem parafialnym; dziedzic Jan Kwiliński, szlachcic herbu Lis; w mieście są łany mieszczańskie);
Jaronowice (wieś w parafii Rakoszyn; dziedzic Jan z braćmi, szlachcice herbu Pilawa; są w niej łany kmiece, karczma, zagrodnicy, 1 folwark rycerski);
Pęczów (wieś w parafii Kossów; są w niej łany kmiece, karczma, zagrodnicy, folwark; uwaga! - wieś dziś nieistniejąca);
Przyłęk (wieś mająca kościół parafialny; dziedzic Jan Prandota, szlachcic herbu Pilawa; we wsi są łany kmiece, karczma, zagrodnicy, 1 folwark rycerski);
Kwilina (wieś w parafii Kossów; dziedzic Jan, szlachcic herbu Lis; we wsi są łany kmiece, jest karczma, są zagrodnicy, 1 folwark rycerski);
Dzibice (wieś w parafii Lelów, będąca własnością mieszczan lelowskich);
Ślęcin (wieś z kościołem parafialnym; dziedzice Andrzej Rakowski, Jan Lipowski, Mikołaj Kołucki, szlachcice herbu Gryf; we wsi jest 16 łanów kmiecych, zagrodnicy, 2 folwarki rycerskie; pleban ma własne pola);
Trzciniec (wieś mająca kościół parafialny; dziedzice Tomasz i Jan, synowie Borka, szlachcice herbu Wąż);

1447
Pierwszy zapis o Woli Wiśniowej [1].
1458
W Żeleźnicy (dawniej Żelazne Nogi) działa kuźnica żelaza [4]. Kuźnica ta działała do 1577 r. [4].
1468
Włoszczowę nabywają Olsztyńscy herbu Odrowąż [9], Olsztyńcy z Olsztyna koło Częstochowy [10].
Koniec XV wieku
Kościół kolegiacki w Kurzelowie i jego uposażenie [31]:
- kościół kolegiacki kurzelowski Najświętszej Maryi na należący do niego okręg parafialny i sprawuje troskę o dusze w Kurzelowie, i we wsiach: Ciemiętnikach, Pilczycy, Kluczewsku, Komparzowie, Brześciu, Międzylesiu, Dankowie, Jeżowicach, Rudnikach i Modrzewiu. Obok kościoła kolegiackiego jest inny mały kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha, drewniany i pokryty dachówką lub gontem, z przyległym do niego cmentarzem. O tym kościele mówi się, że był matka kolegiaty. Jest on zwrócony ku miastu.
Jeżowice (wieś, uposażenie prepozytury; prepozyt ma tu folwark i wydzielone pola wystarczające na folwark, łaki, bory, a wnich barcie; we wsi są dwie dobre sadzawki i młyn); Komparzów (we wsi są tylko kmiecie); Kluczewsko (-);
- uposażenie prepozyta, dziekana, archidiakona, kustosza i wicekustosza, oraz kanonia i prebenda, należy się z następujących miejscowości: Jeżowice, Komparzów, Kluczewsko, Ciemiętniki, Pilczyca (par. Kurzelów); Radków (par. Dzierzgów); Zwlecza (par. Secemin); Czarnca, Łachów, Wałkonowy (par. Czranca); Komorniki, Rzewuszyce (par. Januszowice); Ostrów, Sułków (par. Krasocin); Ludynia (par. Kozłów); Rzeszów, Ogarka, Błogoszów, Pawęzów, Tworów, Konieczno (par. Konieczno); Dąbie (par. Dąbie); Szczodrów, Zalesie - inaczej Bebelno Mniejsze, Bebelno Większe (par. Bebelno); Żytno (miasto w ziemi sieradzkiej); Karśnica (par. Rembieszyce); Borzykówka (par. Borzykowa w z. sieradzkiej); Maluszyce, Rogaczów, Raczkowice, Dąbrowa (par. Dąbrowa w z. sieradzkiej); Krzemieniewice, Plucice, Szczukocice, Bujnice Większe, Bujnice Mniejsze, Gorzkowice (par. Gorzkowice); Ruszenice (par. Skórkowice); Skórnica (par. Fałków); Borkowa Wola (par. Stanowiska); Rączki, Policzko, Suche Góry, Mokre Góry (par. Policzko); Przedbórz (miasto); Ochotnik, Strzelce, Masłowice (par. Chełm w z. sieradzkiej); Trzebce, Kruszyna (par. Wielgi Młyn w z. sieradzkiej); Rogaczówek, Cielętniki (par. Żytno); Kalinki (par. Bąkowa Góra).
XVI wiek
W Biadaszku (przy Czarnej Strudze), Pękowcu (przy Zwleczy) działają kuźnice i hamernie [4]. Wykorzystywały one zapewne rudy darniowe.
Obok nowo lokowanego miasta Włoszczowa powstała wieś Włoszczówka [4]. Do 1864 r. (wydanie ukazów carskich znoszących pańszczyznę) mieszkańcy Włoszczówki użytkowali lasy i pastwiska (dworskie) na zasadzie serwitutów [4]. Faktyczne wprowadzenie ukazów carskich nastąpiło jednak dopiero w roku 1893 - właścicielem Włoszczowy był wówczas Stanisław Niemojewski [4].
Po przystąpieniu Szafrańców (właścicieli Włoszczowy) do obozu reformacji kościół katolicki (pw. św. Jakuba i Mikołaja) zamieniono na zbór kalwiński [4]. W tym czasie mogło dojść też do zaniechania grzebania katolików przy tym kościele [24]. Około 1563 r. działał tu kaznodzieja kalwiński Grzegorz z Żarnowca [4]. Grzegorz z Żarnowca [8].
1511
Włoszczowę nabywają Szafrańcowie herbu Starykoń z Pieskowej Skały [9]. Podaje się też, iż Szafrańcowie Włoszczowę otrzymali z nadania królewskiego, ergo wcześniej była ona królewszczyzną [por. 4].
1525
Włoszczowa. Stanisław Szafraniec, kasztelan sądecki, przed rokiem 1525, wznosi murowany dwór, który był zbudowany na miejscu starego [4]. Wydaje się, iż dwór - warowny, obronny - ze względu na swoją wielkość, nazywany był zamkiem (stąd nazwa toponimiczna Podzamcze). Wielkość zachowanych do dziś fos może świadczyć, iż budowla ta zajmowała powierzchnię około 2 ha [4]. Obecnie fosy te są jeszcze czytelne w terenie, ale są one też zasypywane różnego rodzaju odpadami: np. gruzem. Po ich wykopaniu fosy te były zasilane wodami gruntowmi i źródłami [por. 4].
Są dwie wersje co do budowniczych dworu: jedna podaje, iż był to Stanisław Szafraniec [4, 9], a druga, iż  Heronim Szafraniec [10].
1539
Nadanie praw miejskich Włoszczowie przez króla Zygmunta Starego [1]. Zygmunt I Stary [2]. Starania o to czynił ówczesny właściciel Włoszczowy Hieronim Szafraniec, starosta chęciński [4]. Miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim, około 2 km na zachód od zamku, dzisiejszego Podzamcza, zyskując na 10 lat wolność od podatków [4]. A.D. 1539 akt erekcyjny.
W rękach Szafrańców Włoszczowa znajdowała się w XVI-XVII w. [6].
1540
Włoszczowa wymieniana jest jeszcze jako wieś (zapewne wskutek omyłki), którą zamieszkuje 7 kmieci na całych łanach, 8 kmieci na półłankach, 4 zagrodników, i w której znajduje się młyn, sadzawki, dwór i folwark [4]. Podaje się też, iż było to 78 kmieci na całych łanach [10]. W tym czasie sporo pól leżało odłogiem i zarastały je krzaki [10].
Krasocin zostaje własnością rodu Szafrańców [11]. Wieś zamieszkuje 18 kmieci na półłanach i 1 na łanie, były w niej dwie karczmy, dwie sadzawki i młyn [11].
1555
Około tego roku umiera Hieronim Szafraniec, dotychczasowy właściciel Włoszczowy [9, 10]. Włoszczowę i dobra włoszczowskie odziedziczyły jego trzy córki z mężami [10]. Jednakże główne gniazdo rodowe - Pieskową Skałę - zapisał on swemu bratankowi Stanisławowi, jako, że nie miał potomka męskiego [10].
1569
Prawie cała Włoszczowa znalazła się w rękach Stanisława Szafrańca [10].
1575-1580?
Właścicielem Włoszczowy zostaje Marcin Kreza, który kupił ją wraz z kilkoma wioskami od Stanisława Szafrańca [10]. Kreza był skoligacony z Szafrańcami.
1578
Krasocin w latach 1578-1610 znajduje się w okresie reformacji [11]. Z inicjatywy Andrzeja Szafrańca w Krasocinie powstaje zbór kalwiński [11].
XVI/XVII wiek
Włoszczowa - za panowania Zygmunta III Wazy kościół zajęty przez kalwinów (i zdewastowany) został zwrócony katolikom, a kalwini zbudowali sobie nowy drewniany zbór w pobliżu dworu [4]. Po odzyskaniu kościoła przez katolików przywrócono również pochówki zmarłych na cmentarzu przykościelnym [por. 24].
XVII wiek
We Włoszczowie na stałe pojawiają się Żydzi [9].
1634
Erygowanie w Krasocinie nowego, modrzewiowego, kościoła pw. św. Doroty i św. Tekli [11].
1640-1659
Czarnca - z inicjatywy hetmana Stefana Czarnieckiego i z jego środków wybudowana zostaje kościół [25]
1652
Początek osiedlania się Żydów we Włoszczowie [4].
1655-1660
Potop szwedzki. Według tradycji ustnej, pomiędzy Olesznem a Włoszczową miało dojść do potyczki wojsk polskich ze szwedzkimi, w której te pierwsze zwyciężyły [4]. Legenda mówi też o walkach z wojskami szwedzkimi w lasach koło Nieznanowic, w pobliżu dawnego młyna "Feliksówka" [4].
XVIII wiek
W pierwszej połowie XVIII w. w sąsiedztwie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (Włoszczowa) nie było jeszcze plebani, która to znajdowała się na gruntach plebańskich (przy obecnej ul. Partyzantów, naprzeciwko obecnego cmentarza parafialnego, a więc w pobliżu dawnego kościoła pw. św. Jakuba i Mikołaja, położonego w rejonie skrzyżowania obecnych ulic Partyzantów i Kusocińskiego) [por. 24].
Jedna z hipotez historycznych zakłada, że w połowie tego wieku doszło we Włoszczowie do zaniechania grzebania zmarłych katolików na cmentarzu przykościelnym, przy dawnym kościele pw. św. Jakuba i Mikołaja [por. 24]. Około połowy XVIII w. mógł powstać też nowy cmentarz parafialny, położony poza kościołem [por. 24], w tej lokalizacji w której jest on obecnie znany.
Włoszczowa - w l. 70. XVIII w. powstaje zamiar budowy kościółka cmentarnego, już na nowym cmentarzu [por. 24].
Pod koniec XVIII w. Włoszczowa znajduje się w rękach Małachowskich [6].
1784
W latach 1784-1811 w okolicach Krasocina Wojciech Dobiecki zakłada wsie Wojciechów, Brygidów i Rogalów [11].
1786
Włoszczowa - na nowym cmentarzu grzebalnym, parafialnym, wybudowana zostaje z kamienia i cegły kaplica cmentarna, kościółek pw. Wszystkich Świętych [24]. Budowę ostatecznie zrealizowała Ewa z Męcińskich Małachowska, wdowa po mężu Mikołaju [24].
1794
Włoszczowa - pożar miasta - spłonął zamek (dwór), miasto i kościół - po tym zdarzeniu Włoszczowa znacznie podupadła  i nie korzystała z praw miejskich [4].
1779
Właścicielem majątku Krasocin w latach 1779-1784 był Andrzej Dobiecki [11].
XIX wiek
Na początku XIX wieku (do 1819 r.) w Koniecznie znajduje się szpital, a właściwie przytułek dla bezdomnych [21].
W Biadaszku i Chotowie były papiernie i waciarnie [4]. We Włoszczowie, przy dzisiejszej ul. Kilińskiego była wytwórnia powozów i olejarnia [4].
Włoszczowa - "kopiec" otoczony jest jeszcze rowem, a w nim samym znajdowano cegły, żelazo, dębowe bale [4].
Włoszczowa - naprzeciwko cmentarza parafialnego znajdowała się plebania, od której do kościoła farnego prowadziła ścieżka [4]. Od cmentarza w kierunku dworu prowadziła aleja lipowa [4]. Była ona dość stara, jak można sądzić po wieku drzew, a zachowana była jeszcze do początku XX w. [4].
Włoszczowa - m.in. w latach 1852, 1855, 1866/67, 1872, 1892, 1894 wybuchają epidemie cholery, a w roku 1892 ospy i szkarlatyny [22; por. 29].
W drugiej połowie XIX wieku dobra nieznanowickie nabywa Izrael Karol Poznański [27].
1802
Włoszczowa jest wsią o 123 dymach, należącą do rodziny Małachowskich [4].
1815
Przywrócenie praw miejskich Włoszczowie [4].
Powstanie gminy w Koniecznie [21].
1819
Włoszczowa - zbieranie składek na szkołę elementarną [29].
1823
Andrzej Dobiecki zostaje pierwszym wójtem gminy Gruszczyn i Krasocin [11].
1827
Na rynku we Włoszczowie wzniesiono pomnik św. Floriana, patrona strażaków [4].
W latach 1827-1849 w rejonie Krasocina Jakub Podleski zakłada wsie Podlesko i Jakubów [11].
W Koniecznie mieszka 437 osób, wieś liczy 76 domów [21].
1836
Powstanie we Włoszczowie szkoły elementarnej trzyklasowej [4]. Jej siedziba u schyłku XIX w. mieściła się przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Sienkiewicza i  Głowackiego [por. 4]. Do szkoły tej uczęszczały głównie dzieci żydowskie.
1837
Włoszczowa - szkoła elementarna wznawia działalność [29]. Nadzór nad szkołą ma proboszcz włoszczowski [29].
1847
W Krasocinie urodził się Emil Godlewski, botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca na uczelniach lwowskich [11].
1850
W latach 1850-1870 w rejonie Krasocina Hipolit Stojowski zakłada wsie Stojewsko i Karolinów [11].
1853
Konieczno liczy 90 gospodarstw, a mieszkańcy gospodarują na 1368 morgach i 10 prętach [21].
1853-1856
W Krasocinie z fundacji Hipolita i Karoliny Stojowskich, właścicieli dóbr Gruszczyn i Krasocin, oraz przy współpracy ówczesnego proboszcza ks. Kacpra Białyckiego, wzniesiono nowy, murowany, kościół pw. św. Doroty i Tekli [11].
1854
W Koniecznie przeprowadzono oczynszowanie [21]. We wsi stacjonuje też wojsko [21].
1858
Epidemia cholery w Koniecznie [21].
1860
Włoszczowa - wybudowanie synagogi [19].
1863-1864
Powstanie Styczniowe. Oddziały powstańcze (m.in. pod dowództwem Junoszy) stoczyły potyczki m.in. w rejonie Bebelna, Łachowa, Żeleźnicy, Rudnik [4]. W pobliżu Rudnik znajduje się mogiła poległych powstańców [4]. Na rynku we Włoszczowie stała szubienica na której powieszono powstańców [4].
W rejonie Krasocina również doszło do kilku potyczek powstańców z Rosjanami [11].
1864
Konieczno przestaje być siedzibą gminy [21].
31 grudzień - parafia Włoszczowa liczy 3386 mieszkańców, w tym 1825 katolików, 1518 Żydów i 43 prawosławnych Rosjan (urzędników) [22].
1865
Włoszczowa - nadzór nad szkołą elementarną przejmuje burmistrz [29].
1867
Włoszczowa - budowa drogi bitej do Kielc [7].
Włoszczowa - ks. W. Khaun, dziekan i administrator włoszczowski w l. 1867-1875 [29].
1868
Włoszczowa - w szkole elementarnej uczy się 60 dzieci, lekcje prowadzi 1 nauczyciel [29]. Mała liczba dzieci w szkole może po części wynikać z trudności lokalowych [por. 29].
1869
Włoszczowa zostaje stolicą gminy i powiatu [4].
1872
We Włoszczowie struktura społeczno-zawodowa przedstawia się następująco: chrześcijanie - rzemieślnicy (94 osób, w tym m.in. 11 stolarzy, 5 kowali, 4 rzeźników, 4 ślusarzy, 13 murarzy, 4 kominiarzy), rzemieślnicy i rolnicy (691), rolnicy (317), handlarze (4), wyrobnicy (135), inne (72); Żydzi - rzemieślnicy (783 osoby,  w tym 3 stolarzy, 13 szewców, 10 piekarzy, 5 rzeźników, 60 krawców, 5 blacharzy, 10 garbarzy, 8 kożuszników), rolnicy i handlarze (30), handlarze (1134), wyrobnicy (183), inne (18) [22].
We Włoszczowie dzieci do szkoły uczęszczają tylko zimą, latem z rodzicami wykonują czynności gospodarskie; do szkoły uczęszczało 140 dzieci, w tym 20 żydowskich [por. 29].
1873
W latach 1873-1904 w Krasocinie proboszczem był ks. Ignacy Kubacki [11].
1876
W Krasocinie staraniem ks. I. Kubackiego wybudowana zostaje plebania [11].
1878
Parafia Włoszczowa liczy 4689 mieszkańców, w tym 2385 katolików, 2294 Żydów i 10 prawosławnych Rosjan (urzędników) [22].
1883
Włoszczowa - ks. Grzegorz Augustynik, dziekan i administrator włoszczowski w l. 1883-1897 [29].
1885
Włoszczowa - reaktywowanie działalności Bractwa Różańca Świętego i Bractwa Miłosierdzia Pana Jezusa [29].
1888
Parafia Włoszczowa liczy 5945 mieszkańców, w tym 2520 katolików, 3375 Żydów i 50 prawosławnych Rosjan (urzędników) [22].
1889
Teren przy kościele Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie, dzięki staraniom ks. Grzegorza Augustynika zostaje powiększony o przyległy od strony południowej plac, na którym odbywały się targi rogacizną [por. 24].
1890
Włoszczowa - parafia rzymskokatolicka liczy 2520 wiernych, z czego 348 osób było wpisanych do Bractwa Różańca Świętego, a 122 do Bractwa Miłosierdzia Pana Jezusa [29].
1891
Włoszczowa - miasteczko omija epidemia cholery, za co postanowiono wybudować wieżę frontową w kościele [por. 29]. Mieszkańcy porządkują plac w pobliżu kościoła [poz. 29].
1893
Włoszczowa - w roku tym miały miejsce 3 amatorskie przedstawienia teatralne [por. 29].
1894
10 września - Włoszczowa - nabożeństwo w kościele i procesja wokół miasta oraz ustawienie krzyży na uproszenie zachowania od cholery [por. 29].
1895
Włoszczowa - zamknięta zostaje tajna szkoła ucząca w języku polskim [por. 29].
1896
Włoszczowa - likwidacja praw serwitutowych [22]. Jako odszkodowanie 86 parafian otrzymało od ówczesnego dziedzica Włoszczowy, Sergiusza Niemojewskiego, po sześć mórg lasu,a 102 parafian otrzymało po dwie morgi [22].
1897
Włoszczowa - początek nauki religii w szkole w języku polskim [por. 29].
Włoszczowa - ks. Aleksander Majewski, dziekan i administrator włoszczowski w l. 1897-1905; zm. 27-12-1905 w wyniku ran po pobiciu [29].
1898
Włoszczowa liczy 229 rodzin [4].
Włoszczowa - wśród 32 funkcjonujących piekarni 1 jest chrześcijańska, tzn. prowadzona przez katolika [22]. W mieście fukcjonuja 4 żydowskie olejarnie [22].
W Woli Wiśniowej mieszkają 92 rodziny chrześcijańskie, 19 rodzin to tzw. wyrobnicy  [22]. W Kuzkach na 30 rodzin 7 stanowią wyrobnicy [22]. We Włoszczówce mieszkają 124 rodziny, w tym 58 rodzin wyrobników [22]. W Podzamczu mieszka 53 rodziny w tym 44 rodziny wyrobników [22]. W Górajku na 21 rodzin 13 stanowiły rodziny wyrobników [22].W Ewinie mieszka 12 rodzin w 9 wyrobników [22]. W Poraju mieszka 11 rodzin w tym 4 wyrobników [22]. W Belinie mieszkają 3 rodziny w tym 1 wyrobników [22]. Ogółem spośród 552 rodzin tworzących w tym roku społeczność parafii Włoszczowa, 274 były to rodziny bezrolnych i wyrobników (wliczając w to również 67 rodzin wyrobników z Włoszczowy) [22].
We włoszczowie, wśród rzemieślników-chrześcijan, było 7 stolarzy, 11 szewców, 6 kowali, 3 ślusarzy, 12 murarzy [22].
XX wiek
1900
Włoszczowa - szkoła elementarna dalej nie posiada stałego pomieszczenia, tylko wynajmowane, mieszkańcy dzieci do szkoły niechętnie posyłają [por. 29].
1901
Utworzenie we Włoszczowie z inicjatywy ks. proboszcza Majewskiego Ochotniczej Straży Pożarnej [4].
1902
We Włoszczowie powstaje pierwszy sklep spożywczy Stowarzyszonych (z której powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców) [4].
1904
Włoszczowa łącznie z Włoszczówką liczyła 2 918 chrześcijan i 3 567 Żydów [4].
Miasto Włoszczowa ulega pożarowi i poza północną stroną Rynku, plebanią i kościołem farnym ulega spaleniu [4].
Proboszczem w Krasocinie zostaje ks. Teodor Urbański, który funkcję tą sprawuje do 1913 roku [11].
1905
Krasocin - z inicjatywy ks. Teodora Urbańskiego powstaje krasocińska orkiestra [11].
Włoszczowa - epidemia ospy i szkarlatyny [22]. W roku tym przeprowadzona zostaje także superrewizję wszystkich kobiet i mężczyzn mieszkających w jednej z części miasteczka z uwagi na fakt, że liczba zachorowań na kiłę przybrała charakter epidemii [22].
20 września - Czarnca - ponowny pochówek szczątków hetmana Stefana Czarnieckiego [27].
1905-1906
Włoszczowa - mieszkańcy miasteczka "upominają się" o szkołę polską [por. 29]. Od 18 grudnia 1905 do 9 lutego 1906 r. we Włoszczowie miła miejsce strajk szkolny [por. 29].
1907
Ks. Teodor Urbański zakłada w Krasocinie Kółko Rolnicze "Snop" i Spółdzielnię Spożywców "Jutrzenka" [11].
5 maja - Czarnca - odsłonięcie pomnika hetmana Stefana Czarnieckiego [27].
Właścicielem Czarncy jest Żyd Ignacy Poznański, współwłaściciel dużych zakładów w Łodzi [27].
1909
W Krasocinie z inicjatywy ks. Teodora Urbańskiego, a przy wsparciu mieszkańców, rozpoczęta zostaje  budowa Groty Najświętszej Marii Panny, wzorowanej na grocie w Lourdes [11]. Budowę ukończono w 1913 roku [11].
1911
Na terenie parafii Włoszczowa mieszka 8862 osób, w tym 3346 katolików, 5404 Żydów i 112 prawosławnych Rosjan (urzędników) [22].
1913
W Koniecznie powstaje sklep spółkowy "Pomoc" [21].
1915
Włoszczowa - austriackie władze wojskowe utworzyły Nadleśnictwo Włoszczowa, które zarządzało tylko lasami państwowymi [19].
1917
W Krasocinie utworzona zostaje Straż Ogniowa, a jej pierwszym naczelnikiem zostaje Stanisław Zarenberg, piłsudczyk [11].
Włoszczowa - w budynku remizy strażackiej ks. T. Rzepczyński założył placówkę biblioteczną, liczącą 200 książek [19].
1918
Lipiec - w Koniecznie powstaje Ochotnicza Straż Pożarna [21].
Zasadzenie dębów niepodległości przy kościele parafialnym we Włoszczowie.
Po 1918 r. we Włoszczowie przywrócono urząd magistracki i burmistrza [4].
W Krasocinie wójtem zostaje Karol Włodarczyk, a sołtysem Walenty Simlat [11].
1919
Włoszczowa - Kurzelów - przeniesienie siedziby nadleśnictwa do Kurzelowa, powstaje instytucja pod nazwą Nadleśnictwo Państwowe Kurzelów [19].
1920
Krasocin - prawdopodobnie w tym roku wybudowany zostaje wiatrak typu holenderskiego [11]. Z uwagi na małą rentowność skończył on pracę około 1935 roku [11]. Dużym zniszczeniom uległ on w styczniu 1945 roku podczas ostrzeliwania przez Armię Radziecką wycofujących się wojsk hitlerowskich [11].
1921
W Krasocinie mieszka 821 osób, w tym 54 Żydów [11]. W gminie Krasocin mieszka 317 osób narodowości niemieckiej [11].
1922
Włoszczowa - rozpoczęcie budowy szkoły (SP nr 1; "Jedynka") z inicjatywy burmistrza W. Jaszewskiego [30].
1923
26 luty - w Koniecznie powstaje Kasa Stefczyka [21].
1924
Włoszczowa, wrzesień - rozpoczęcie nauki w nowym budynku szkolnym (SP nr 1; "Jedynka") [30].
20 września - Włoszczowa - skład Rady Miejskiej: Wacław Mikołajczyk, Stanisław Orlikowski, Ludwik Kluczyński, Ignacy Michalski, Józef Zbiroń, Władysław Wróblewski, Aleksander Maciejczyk, Jan Staroszczyk, Adam Kowalski, Stefan Sienkiewicz, Aron Icyk Lasocki, Jakób Rechnic, Kałma Ginsberg, Izrael Szymon Kurc, Moszek Zajączkowski, Josek Zajączkowski, Szymon Szmul Pieczysty, Lejbyś Ginsberg, Paltyl Landau, Józef Macherski, Wólf Szyldhauz, Abracham Rajchman, Jakób Kuperminc; członkowie Magistratu: Wincenty Jaszewski (burmistrz), Leon Staroszczyk (zastępca burmistrza), Stefan Grzesik (ławnik), Aba Zemel (ławnik), Szaja Rajchman (ławnik) [28].
1925
4 luty - majątek Konieczno (ok. 101,7 ha) zostaje przeznaczony do parcelacji [21].
1926
Marzec - parcelacja majątku Konieczno [21].
1929
Włoszczowa - do szkoły ("Jedynka") uczęszcza 591 uczniów [30].
1931
Włoszczowa - w listopadzie tego roku z agregatu pracującego w młynie przy ul. Młynarskiej popłynął prąd elektryczny [por. 4].
1932
W Krasocinie wybudowana zostaje szkoła [11].
1936
Włoszczowa - powstanie spółdzielni mleczarskiej (W. Cholerzyński; W. Nadgłowski; A. Klimas; L. Staroszczyk) [19].
Konieczno - na nowo założono Spółdzielnię Spożywców oraz oddano do użytku nową szkołę [21].
1937
Włoszczowa - oddanie do użytku budynku starostwa; początek budowy nastąpił w 1936 r. [19]
W Krasocinie powstaje punkt "Poczta Polska, Telegraf i Telefon" [11].
1938
Włoszczowa liczy 8 200 mieszkańców, z czego 40% stanowią Żydzi [4]. Miasto kończyło się przy dzisiejszej ul. Młynarskiej od zachodu, a od wschodu na Podzamczu [4].
1939
Włoszczowa liczy około 8500 mieszkańców [19].
Początek września - wkroczenie wojsk niemieckich na terenu dawnego powiatu włoszczowskiego [4].
4 września - w kroczenie wojsk niemieckich do Konieczna od strony Błogoszowa [21].
5 września - zamordowanie w Kurzelowie 8 osób, spalenie części Dankowa Dużego, mord części ludności w Kluczewsku i częściowe spalenie miejscowości [12]. 5 września - wkroczenie wojsk niemieckich do Włoszczowy [12]. 8 września - przybycie większej kolumny pancernej wojsk niemieckich do Włoszczowy, naloty polskich samolotów [12].
26 października - powiat włoszczowski został włączony do starostwa Jędrzejów w dystrykcie radomskim Generalnej Guberni [4]. Budynek Starostwa Włoszczowskiego (przy ul. Koniecpolskiej) zostaje przekształcony w posterunek żandarmerii niemieckiej [12].
1940
We Włoszczowie powstaje Tajna Organizacja Nauczycielska i tajne nauczanie [30].
Czerwiec - burmistrzem Włoszczowy zostaje Samuel Wagnar, mianowany na to stanowisko przez władze okupacyjne [12].
11 czerwca - zostało aresztowanych we Włoszczowie 16 osób, mieszkańców powiatu, w tym 11 nauczycieli  (m.in. Adamczyk, Rak Feliks, Śliwa Kazimierz, Kotyza Jan) [13, 30]. Cała grupa osadzona została w obozach koncentracyjnych [12].
11 lipiec - utworzenie getta żydowskiego we Włoszczowie [12].
1941
Utworzenie obozu pracy przymusowej na Podzamczu we Włoszczowie [12].
Aresztowanie Wincentego Adamczyka [30].
1942
18 wrzesień - likwidacja getta żydowskiego we Włoszczowie [12]. Żydów wywieziono prawdopodobnie do Treblinki [13].
14 grudzień - zamordowanie 9 Żydów w Kurzelowie [12].
1943
Włoszczowa - Niemcy wysiedlają rodzinę Pacanowskich a ich dom przeznaczono na zakład mleczarski [19].
23 sierpień - pacyfikacja wsi Konieczno [12], inne dane podają 26 sierpnia [21]. Zastrzelonych zostaje 10 osób, członków organizacji podziemnych [21].
24/25 września - spalono rodzinę Tarwińskich, która mieszkała za Włoszczową w stronę Oleszna [13]. Rodzina ta liczyła 6 osób. Przyczyną ich zabicia było podejrzenie o działalność konspiracyjną, a prawdopodobnym inspiratorem zajścia był folksdojcz nazwiskiem Homme [13].
26 września - spalono rodzinę Kitów, którzy mieszkali w gajówce na Belinie [13].
30 i 31 października - "krwawa niedziela" we Włoszczowie. Zamordowano 28 osób, aresztowano 30.  Egzekucji dokonano przy budynku żandarmerii przy ul. Koniecpolskiej. Zabici to: Bartos Franciszek, lat 35; Bartos Genowefa (Eugenia), 34; Baros Jan, 34; Dzudziński Stanisław, 54;  Franiasz Marian, 23; Grzybek Andrzej, 50; Jędras Gerwazy, 50; Jędras Wincenty, 50; Klimczyk Irena, 31; Kolasiński Leon, 42; Kolasiński Stanisław, 32; Kotulski Władysław, 32; Kusiński Zygmunt, 55; Marcinkowski Zygmunt, 27; Michalski Tadeusz, 22; Michałek Józef, 43; Murzynowski Euzebiusz, 32; Lenartowicz Wacław, 36; Skupin Wacław, 18; Sławiec Stanisław, 60; Sobolewski Karol, 32; Sobolewski Władysław, 35; Sobczyńska Leokadia, 60; Sowiński Stanisław, 32; Śpiechowicz Władysław, 44; Wolski Stanisław, 21; Wójcik Jan, 60; Zaganiacz Eugeniusz, lat 23 [15, 19].
2/3 listopad - na ul. Wschodniej, zamordowano czteroosobową rodzinę partyzanta Struskiego [13].
27 listopad - rozstrzelanie kilkudziesięciu mieszkańców Kurzelowa [12].
28 listopad - potyczka żołnierzy AK z oddziałami Wehrmachtu pod Bichniowem [12].
1944
19 marzec - bitwa na Zwierzyńcu; wyzwolenie Włoszczowy przez oddział partyzancki 27 i 74 pułku piechoty AK pod dowództwem "Marcina", Mieczysława Tarchalskiego [12]. Jedna grupa partyzantów na całą noc wzięła niemiecką żandarmerię pod ogień (budynek dawnego Starostwa na ul. Koniecpolskiej), a druga grupa operowała na mieście, tj. w sklepach niemieckich lub prowadzonych przez przesiedlonych poznaniaków, rekwirowała żywność i inne potrzebne im produkty oraz prowadziła "przesłuchania" konfidentów (m.in. Abel; Gramz; Marta) [13]. W akcji brało udział 160 żołnierzy AK, zlikwidowano dwóch konfidentów, zginęło kilkunastu partyzantów [15].
10 czerwca - nieudany zamach na "Krwawego Julka" (Julian Erdmann) [14].
14 czerwca - udana akcja opanowania składu pociągu niemieckiego na stacji Ludynia [12].
21 czerwca - udany atak na urządzenia kolejowe na stacji we Włoszczowie [12].
W czerwcu - w Krasocinie powstał Okupacyjny Obóz Pracy założony przez okupacyjne władze niemieckie, działał on do 12 stycznia 1945 roku [11]. Do pracy przy budowie umocnień wojskowych (okopu, rowy przeciwpancerne) zmuszano okoliczną ludność, którą chwytano w łapankach [11]. W końcu 1944 roku pracowało w nim 800 więźniów i ponad 100 mieszkańców okolicznych wiosek [11]. Budowę okopów prowadzono w rejonie Gruszczyna, Krasocina i Oleszna [13].
22 lipiec - rozbicie oddziału niemieckiego pod Olesznem przez oddział AK pod dowództwem  "Marcina", Mieczysława Tarchalskiego [12].
28 lipiec - pacyfikacja Stojewska przez żandarmerię niemiecką w odwecie za wcześniejszą działalność oddziału "Marcina" [12].
8 września - potyczka/starcie/bitwa pod Rząbcem żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ z oddziałami AL wspieranymi przez żołnierzy/partyzantów radzieckich [17].
26/27 września - bitwa oddziałów AK i BCh w okolicach Radkowa; 27 października - bitwa oddziałów AK pod Krzepinem i Zagórczem; 28 października - bitwa oddziałów AK pod Kossowem [12, 16].
1945
14 styczeń - wkroczenie żołnierzy Armii Czerwonej do Włoszczowy [12], Konieczna [21].
Marzec - parcelacja majątku Nieznanowice [21].
Wiosna - Włoszczowa - ekshumacja ciał zabitych podczas "krwawej niedzieli" (pochowanych wtedy na terenie cmentarza żydowskiego) i przeniesienie ich na cmentarz parafialny [19].
Włoszczowa - po wojnie w mieście mieszka 5545 osób [19].
Włoszczowa - po wojnie większymi zakładami są: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa; "Społem"; Agentura Powiatowej Centrali Handlowej; Młyn i Elektrownia Sp. z o.o. przy ulicy Młynarskiej; tartak parowy na Podlipiu; Wytwórnia Narzędzi Stalowych A. Dziembowskiego przy ulicy Czarnieckiego; betoniarnia S. Kusińskiego przy ulicy Handlowej; zakład mechaniczny M. Pawłowskiego przy ulicy Kieleckiej; Fabryka Wód Gazowych K. Burczyna przy ulicy Kieleckiej; Fabryka Wód Gazowych i Hurtowy Skład Piwa A. Kulak przy ulicy Świeżej; Wytwórnia Narzędzi Stalowych Braci Szmula i J. Landau przy ulicy Wschodniej; Drukarnia Państwowa przy ulicy Długiej; mleczarnia [19].
1946
16 kwietnia - Włoszczowa - święto Paschy obchodzone przez Żydów ocalałych z Holocaustu [19].
Włoszczowa - powstaje pierwsze przedszkole (przy ulicy 1 Maja) [19].
W Koniecznie Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" przejmuje działającą tu od roku 1936 Spółdzielnię Spożywców [21].
1947
Styczeń - prawna rejestracja rolniczej spółdzielni (trzeciego typu) [21]. RSP dysponowała około 340 ha ziemi [21].
Listopad - w Koniecznie uruchomiona zostaje Gminna Biblioteka Publiczna [21].
1948
20 maja - w Krasocinie utworzona zostaje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z połączenia trzech spółdzielni: "Wspólna Sprawa" z Mieczyna, "Społem" z Krasocina i "Przyszłość" z Gruszczyna [11].
Włoszczowa - utworzony zostaje Bank Spółdzielczy [19].
Włoszczowa - powstaje Klub Sportowy Spółdzielców "Tęcza"; później nosił on nazwy "Spójnia", "Kłos" , by ostatecznie stać się "Hetmanem" [19].
Konieczno - początki elektryfikacji wsi [21].
1950
Włoszczowa - szkoła (SP nr 1; "Jedynka") zostaje włączona do programu zwalczania analfabetyzmu [30].
1952
Włoszczowa - przekazanie zniszczonej synagogi Spółdzielni Pracy Stolarzy i adaptacja na halę produkcyjną [19].
Włoszczowa - zakończenie budowy budynku internatu dla uczniów liceum, przy ul. Wiśniowej 10 [19].
W Koniecznie powstaje punkt pocztowy [21].
1954
Włoszczowa - ustawienie Pomnika Wdzięczności, przedstawiającego żołnierza radzieckiego z uniesioną do góry pepeszą [19].
1955
Włoszczowa - pożar budynku dawnej synagogi żydowskiej, będącej w tym czasie halą produkcyjną [19].
1 maja - Włoszczowa - w pochodzie i uroczystościach wzięło udział około 3 tysięcy osób, a obserwowało je około 5 tysięcy widzów [19].
W Koniecznie powstaje Gromadzka Rada Narodowa i działa do roku 1971 [21].
1956
W latach 1956-1965 w Krasocinie powstają: Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Wiejski Dom Towarowy, Piekarnia, Restauracja Źródłowa [11].
1957
Wiosną z RSP w Koniecznie zaczęli występować rolnicy, opuścili ją niemal wszyscy, w spółdzielni pozostało około 80 ha ziemi  [21].
16 października - Włoszczowa - zamknięcie cmentarza żydowskiego dla celów grzebalnych [19].
1958
3 września - Czarnca, elektryfikacja wsi [19].
Łachów - elektryfikacja wsi [19].
Sadzenie drzew na Rynku we Włoszczowie - zmiana funkcji tej przestrzeni z placu targowego na park [19].
Konieczno - powstaje Ośrodek Zdrowia [21].
1959
We Włoszczowie pracuje 9 lekarzy, szpital powiatowy mieści się przy ul. Koniecpolskiej [19].
1960
Włoszczowę i Konieczno łączy komunikacja PKS [21].
Włoszczowa - w szkole (SP nr 1; "Jedynka") uczy się 1127 uczniów na trzy zmiany; opuszczenie murów szkoły przez LO [30].
1961
Czarnca - z inicjatywy inż M. Chudzińskiego powstaje pomysł założenia arboretum w obrębie starego parku podworskiego [25]. Dalsze prace ruszą dopiero w 1966 r.
1962
1 września - otwarcie 5-letniego Technikum Ekonomicznego [19].
Włoszczowa - oddanie do użytku nowego budynku LO przy ul. Wiśniowej 12 [19].
1964
15 stycznia - Włoszczowa, rozpoczęcie budowy Zakładów Stolarki Budowlanej "Stolbud" [19].
1966
Przyłączenie RSP w Koniecznie do RSP w Nieznanowicach [21].
Czarnca - teren pod planowany park, arboretum, zostaje ogrodzony, wytyczone zostają pierwsze alejki, pojawiają się pierwsze nasadzenia drzew, powstaje też obelisk ku czci Stefana Czarnieckiego [25]. Dziesięć lat później w arboretum rosło już ponad 300 gatunków i odmian drzew i krzewów, pochodzących z pięciu kontynentów [25].
1967
Włoszczowa - oddanie do użytku stadionu im. Tysiąclecia Państwa Polskiego [19].
30 września -Włoszczowa - uroczyste otwarcie PDK, Powiatowego Domu Kultury [19].
1969
15 stycznia - Włoszczowa, oddanie do użytku Zakładów Stolarki Budowlanej "Stolbud"; w zakładach znajduje zatrudnienie 612 osób [19].
Pod koniec roku oddano do użytku nowy budynek Prezydium MRN we Włoszczowie [19].
Włoszczowa - oddanie do użytku budynku internatu dla potrzeb przyszłego ZSZ [19].
lata 70.
Włoszczowa - na początku l. 70. XX w. rozebrano budynek dawnej synagogi żydowskiej [19].
Włoszczowa - zostaje wybudowany SDH, obok powstaje restauracja, kawiarnia i hotelik Mikrus [19].
Włoszczowa - budowa kanalizacji na placu Wolności i ulicy Wiśniowej [19].
1970
Włoszczowa - otwarcie ZSZ [19].
Włoszczowa - powstanie ogródków działkowych przy "Stolbudzie" [19].
1971
Włoszczowa - oddanie do użytku bloku nr 8 na osiedlu Broniewskiego, tzw. żelisławickiego [19].
Włoszczowa - oddanie do użytku budynku dydaktycznego ZSZ [19].
1972
Włoszczowa - oddanie do użytku Domu Nauczyciela przy ZSZ [19].
1973
1 stycznia - Włoszczowa; powstaje Nadleśnictwo Włoszczowa [19].
3-28 lipca - Włoszczowa; badania archeologiczne (3 wykopy badawcze) na grodzisku stożkowym, tzw. "kopcu", "kopcu św. Jana"; nasyp ziemny pod budowę grodziska jest tworem sztucznym; dolne części nasypu dawni jego budowniczowie umocnili drewnianymi palami wbitymi w bagniste podłoże; w trakcie prac archeologicznych pozyskano 1932 zabytki,  w tym 1629 ceramicznych (naczynia lepione, naczynia obtaczane na kole garncarskim, fragmenty piecy kaflowych, cegieł "palcówek", fragmenty polepy), 260 żelaznych (głównie gwoździ kowalskich - 231 szt., dalej podkowa, okucia łopaty, grot bełtu do kuszy, brzytwa, haki, okucia, skoble, kłódka), 5 miedzianych (okucia, sprzączka, nóżka rondelka) i 38 z innych surowców (fragmenty naczynia szklanego, ozdobna okładzina kościana, fragmenty rudy darniowej, kości zwierzęce - dzika, kaczki dzikiej, jelenia, drobiu i bydła hodowlanego) [23]. Grodzisko stożkowe - kilkukondygnacyjna, drewniana, wieża mieszkalno-obronna, ustawiona pośrodku nasypu ziemnego. Obiekt był podpiwniczony.  W jego głównej izbie mieszkalnej znajdował się piec. Dostępu do grodziska broniła niedostępność terenu, jego podmokłość, bagnistość, fosa i częstokół [23].
Włoszczowa - oddanie do użytku sali gimnastycznej przy ZSZ [19].
22 września - nawiedzenie parafii włoszczowskiej (WNMP) przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej [19].
1974
Włoszczowa - oddanie do użytku warsztatów przy ZSZ [19].
19 październik - Włoszczowa - szkole podstawowej nr 1 ("Jedynce")  nadane zostaje im. K. Świerczewskiego "Waltera" [30].
1975
Włoszczowa - początek budowy szpitala [19].
Włoszczowa - uruchomienie międzymiastowej centrali telefonicznej; centrala obsługiwana była przez telefonistki [19].
Włoszczowa - oddanie do użytku mleczarni przy ul. Kochanowskiego [19].
1979
Włoszczowa - "Stolbud" zatrudnia około 1450 osób [19].
Włoszczowa - powstanie ogródków działkowych przy stadionie [19].
1980
W Krasocinie dzięki staraniom Feliksa Raka odbudowano wiatrak, w którym powstało Muzeum Chleba [11].
1981
Kwiecień - Włoszczowa, zakończenie budowy szpitala [19].
9 czerwca - Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Koniecznie otrzymuje imię Henryka Sienkiewicza [21].
1983
13 marca - Włoszczowa, pierwsza tzw. "msza za ojczyznę" [19].
1984
27 listopada - Włoszczowa - w ZSZ odbyło się zebranie samorządu szkolnego, którego tematem była kwestia zawieszenia krzyży w szkole [18, 26]. Podjęto uchwałę, że krzyże zostaną zawieszone po skonsultowaniu z radą pedagogiczną i dyrekcją [18]. Wybrano też 20 osobową delegację, która miała udać się do proboszcza K. Biernackiego z prośbą o poświęcenie krzyży [26]. O swoich zamierzeniach samorząd szkolny informował dyrekcję szkoły [26].
30 listopada - Włoszczowa - piątek wieczorem; na mszy o godz. 18.00 nastąpiło poświęcenie krzyży przez ks. K. Biernackiego [18, 26].
1 grudnia - Włoszczowa - sobota rano; młodzież zawiesiła krzyże w 17 klasach z ZSZ [18, 26]. Dyrekcja szkoły próbowała przeszkodzić działaniom uczniów [26]. W tym samym dniu z inspiracji władz polityczno-administracyjnych zobowiązano kierownictwo szkoły do zdjęcia krzyży w godzinach wieczornych [18].
2 grudnia - Włoszczowa - niedziela; wykorzystując wywiadówki odbywające się w ZSZ, wychowawcy omówili z rodzicami decyzję dyrekcji szkoły dotyczącą krzyży oraz zachowania młodzieży w dniu poprzednim [18]. W dniu tym krzyży zawieszonych w sobotę dnia poprzedniego już nie było [26].
3 grudnia - Włoszczowa - poniedziałek; uczniowie stwierdzili brak krzyży w salach leksyjnych, a interwencja u dyrektora szkoły (J. Lisa) w sprawie ich zwrotu nic nie dała [26]; wobec tego uczniowie nie podjęli nauki; zebrani w holu szkoły śpiewali pieśni religijne, domagając się zawieszenia zdjętych krzyży; do szkoły udali się wicewojewoda kielecki (W. Nosek), kurator oświaty i wychowania (W. Figarski) oraz dyrektor ds. Wyznań Urzędu Wojew. w Kielcach (H. Arnold); po południu do młodzieży w szkole przybyli proboszcz K. Biernacki oraz 3 wikariuszy (ks. M. Łabuda, ks. A. Wilczyński, ks. C. Stępak); księża spotkali się na krótko z dyrekcją szkoły a później ją opuścili [26]; później zebrani uczniowie odmawiali modlitwy i śpiewali pieśni kościelne; młodzież początkowo przebywała na sali gimnastycznej, a później na 2 piętrze budynku szkolnego [26]; około godz. 15 grupa młodzieży zaczęła okupować budynek szkoły [18, 19], po tym jak zostali słownie znieważeni przez wicewojewodę kieleckiego [26]. Do młodzieży dołączyli ks. M. Łabuda i ks. A. Wilczyński [26].
4 grudnia - Włoszczowa - wtorek; zajęcia w szkole (ZSZ) zostały zawieszone aż do odwołania (decyzją wicewojewody kieleckiego i kuratora); strajkujących uczniów odwiedzały delegacje księży z okolicznych parafii, siostry zakonne oraz były wiceprzewodniczący zarządy Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Jerzy Stępień; w dniu tym uczniowie LO podjęli próbę dołączenia do uczniów w ZSZ - dyrekcja i nauczyciele LO uniemożliwili im ten zamiar; wieczorem w kościele odbyła się msza za strajkujących - uczestniczyło około 600 osób [18]. Strajkujący - dla potrzeb noclegowych - podzielili się w następujący sposób: I piętro chłopcy, II piętro dziewczęta [26]. Ksiądz proboszcz wysłał do Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa i ministrów Czesława Kiszczaka i Adama Łopatki, pismo dotyczące przedmiotu sporu i sprawy strajku [26]. Rodzice uczniów innym telegram, o podobnej treści, wysłali do Marszałka Sejmu Stanisława Gucwy i Prezesa Rady Ministrów gen. Wojciecha Jaruzelskiego [26].
5 grudnia - środa; we Włoszczowie przebywał bp Mieczysław Jaworski [18].
6 grudnia - Włoszczowa - czwartek; do uczniów z ZSZ dotarli pierwsi dziennikarze, m.in. ze Szwajcarii; uczniowie i przebywający z nimi księża odmówili udzielenia wywiadu, o strajku rozmawiał jedynie dyrektor szkoły; wieczorem na plebanii - w drodze z Częstochowy do Kielc - zatrzymali się biskupi kieleccy, Szymecki, Gurda, Jaworski [18]. Dzięki pozwoleniu ks. biskupów kieleckich w szkole zaczęto odprawiać msze święte [26].
7 grudnia - piątek; prokurator rejonowy w Jędrzejowie przesłuchał proboszcza ks. K. Biernackiego [18] oraz Jerzego Stępnia, radcy prawnego kurii [26].
8 grudnia - (sobota) - Włoszczowa - o godz. 17 bp. M. Jaworski odprawił mszę w kościele parafialnym; w "Słowie Ludu" ukazał się artykuł o strajku we Włoszczowie, w ZSZ; we Włoszczowie przebywali dziennikarze co najmniej kilku gazet; w szkole, ZSZ, przebywają też dorośli, którzy dołączyli do strajku, m.in. R.  Żelichowski [18].
9 grudnia - (niedziela) - we Włoszczowie przebywał ks. bp M. Jaworski [18]. Samochód, którym on jechał został zatrzymany na granicach Włoszczowy i poddany drobiazgowej kontroli, ks. biskup pieszo dotarł do kościoła parafialnego, gdzie na mszy wygłosił kazanie [26].
11 grudnia - Włoszczowa - wtorek; dwie klasy maturalne z ZSZ (TPS i LE) rozpoczęły zajęcia w salach Domu Kultury; na zajęcia przyszło 27 osób  [18, 26]; w dniu tym w szkole, ZSZ, przebywała komisja Sanepidu - stwierdzając możliwość epidemii i zatruć pokarmowych;  do 11 bm. do szpitala trafiło 5 uczennic [18].
12 grudnia - odbyło się spotkanie wojewody i wicewojewody z biskupami kieleckimi; duchowni zaproponowali powołanie komisji ds. rozstrzygnięcia konfliktu, składającej się z przedstawicieli mieszkańców Włoszczowy, bez udziału władz wojewódzkich [18].
13 grudnia - mszę we Włoszczowie odprawił bp M. Jaworski [18].
13 i 14 grudnia - Włoszczowa - 145 uczniom trzecich klas ZSZ dostarczono zawiadomienia o rozpoczęciu zajęć o 17 bm. w pomieszczeniach zastępczych [18].
14 grudnia - Włoszczowa - odbyło się posiedzenie kolegium ds. wykroczeń , które ukarało za zakłócanie porządku publicznego i zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia i kierowanie nim ks. M. Łabudę i ks.  A. Wilczyńskiego grzywną po 20 tys. zł, zaś ks. A. Wierzchowskiego i Cz. Stępaka po 16 tys. zł; w szkole, ZSZ, przebywało około 100 uczniów i 50 rodziców [18].
15 grudnia - Włoszczowa - w szkole, ZSZ, nadal przebywają uczniowie i księża; odbyła się msza z udziałem bp M. Jaworskiego [18].
16 grudnia - Włoszczowa - w godzinach rannych do okupowanego budynku przybyli ks. bp. M. Jaworski i ks. K. Biernacki (proboszcz) oraz trzej księża; o godzinie 9 strajkująca młodzież opuściła szkołę (ZSZ) i grupą udała się do kościoła, po czym odbyła się msza z udziałem bp M. Jaworskiego oraz księży Łabudy i Wilczyńskiego; dzień ten uznaj się za zakończenie strajku o krzyże w ZSZ [18].
1985
30 marca - Włoszczowa - z inicjatywy ks. M. Łabudy w ZSZ zawieszono 9 krzyży w salach lekcyjnych [18].
1 kwietnia - Włoszczowa - krzyże te (patrz 30 marca) zostały usunięte [18].
11 czerwca - Sąd Rejonowy w Jędrzejowie skazał ks. M. Łabudę na 1 rok pozbawienia wolności, a ks. A. Wilczyńskiego na 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 3 lata, oraz wymierzył grzywnę w wysokości 60 tys. zł [18].
1986
28 września - zmarł ks. Kazimierz Biernacki, proboszcz parafii we Włoszczowie w latach 1972-1986.
1988
17 maja - Włoszczowa - uruchomienie automatycznej centrali telefonicznej [19].
1989
5 grudnia - Włoszczowa - podjęcie uchwały o przywróceniu SP nr 1 ("Jedynce") im. J. Piłsudskiego [30].
1991
21 listopada - Włoszczowa; Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę o usunięciu z cokołu pomnika żołnierza radzieckiego [19].
21 grudnia - Włoszczowa, usunięcie pomnika żołnierza radzieckiego [19].
1995
Śmierć Arie Bencłowicza, ostatniego włoszczowskiego Żyda [19].
1996
Włoszczowa - likwidacja internatu LO [19].
1999
Włoszczowa - w budynku dawnego internatu LO siedzibę znajduje Starostwo Powiatowe [19].
2006
16 października - otwarcie przystanku kolejowego Włoszczowa-Północ na linii CMK.
2016
16 marca - zmarł. ks. Edward Terlecki (81 l.), proboszcz parafii WNMP we Włoszczowie w latach 1986-2010.
2017
15 października - III Hubertus Ziemiański na włoszczowskim Podzamczu.


Piśmiennictwo
[1] Janaczek S. (red.), 2005. Słownik geograficzno-historyczny powiatu włoszczowskiego.
     Wyd. ZP PRINT, Włoszczowa.
[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_I_Stary; dostęp 30-07-2016
[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Świnka; dostęp 30-07-2016
[4] Ameryk P., Chudziański M., Kurzac S., Malinowski C., Mijas S., Różycki Z., 1980.
     Ziemia Włoszczowska. Z dziejów Ziemi Włoszczowskiej. Wyd. KAW, Kraków.
[5] https://pl.wikipedia.org/wiki/Bulla_gnieźnieńska; dostęp 30-07-2016
[6] https://pl.wikipedia.org/wiki/Włoszczowa; dostęp 30-07-2016
[7] Janaczek S., 2007. Włoszczowa. Zarys dziejów miasta do końca XVIII wieku. Włoszczowa.
[8] https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_z_Żarnowca; dostęp 31-07-2016
[9] http://wloszczowa.pl/p,65,historia; dostęp 31-07-2016
[10] Janaczek S., 2006. Z kart dawnej i nowej Włoszczowy. W: Gacia T. (red.) Z Matką Bożą Opiekunką
       Rodzin na ziemi włoszczowskiej. Wyd. Jedność, Kielce.
[11] Kalendarium Historyczne Krasocina. Tablica informacyjna umieszczona przy Grocie NMP.
        Gmina Krasocin & Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne.
[12] Pacanowski R., Szczukocki A., 2014. Kalendarium ważniejszych wydarzeń w rejonie Włoszczowy
       w okresie II wojny światowej. W: Kaczmarek R. Pacanowski R.P., Szczukocki A., Świetlicki C.
       (red.) Lata 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców powiatu włoszczowskiego i dokumentach.
       WTH & WTKK, Włoszczowa.
[13] Świetlicki C., 2014. Wywiad przeprowadzony w 2012 r. z Jerzym Groszkiem. W: Kaczmarek R.,
    Pacanowski R.P., Szczukocki A., Świetlicki C. (red.) Lata 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców
       powiatu włoszczowskiego i dokumentach. WTH & WTKK, Włoszczowa.
[14] Wspomnienia R. Marcinkowskiego, ps. Ryś. W: Kaczmarek R. Pacanowski R.P., Szczukocki A.,
    Świetlicki C. (red.) Lata 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców powiatu włoszczowskiego
    i dokumentach. WTH & WTKK, Włoszczowa.
[15] Kaczmarek R. Pacanowski R.P., Szczukocki A., Świetlicki C. (red.) Lata 1939-1945 we wspomnieniach mieszkańców powiatu włoszczowskiego i dokumentach. WTH & WTKK, Włoszczowa.
[16] www.bebelno.cichecki.net
[17] Bitwa pod Rząbcem - zapomniana historia Brygady Świętokrzyskiej. Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię; dostęp 31-12-2016.
[18] Krawczak T., Wilanowski C., 2004. Walka o krzyże. Miętne-Włoszczowa 1984. Wyd. Inst. Wydawn. PAX, Warszawa. (Na podstawie materiałów archiwalnych, głównie KW w Kielcach).
[19] Nowak C., Staniaszek M., 2014. Włoszczowa w PRL. Włoszczowa. (Album).
[20] Janaczek S., 1996. W kasztelani małogoskiej. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 1: 8-11.
[21] Jurek A., 1996. Konieczno w XIX i XX wieku. Włoszczowskie Zeszty Historyczne, 1: 12-50.
[22] Ślęzak R.T., 1996. Z badań nad strukturą wyznaniową i społeczno-zawodową mieszkańców miasta i parafii Włoszczowa w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku na podstawie źródeł kościelnych. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 1: 51-63.
[23] Pyzik Z.W., 1996. Grodzisko średniowieczne we Włoszczowie. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 2: 6-17.
[24] Janaczek S., Janaczek B., 1996. Cmentarz parafialny we Włoszczowie. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 2: 18-25.
[25] Chudziński K., 1996. Park arboretum w Czarncy. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 2: 53-57.
[26] Lewicka M., 1996. Geneza i przebieg protestu o krzyże w 1984 roku z Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 2: 58-68.
[27] Sprawozdanie księdza Karola Rogalskiego proboszcze po księdzu Latale przez lat blisko trzy w Czarncy będącego. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 2: 71-74.
[28] Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Naukowej miasta Włoszczowy odbytego w sali Magistratu w dniu 20 września 1924 r. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 2: 75-77.
[29] Ślęzak R., 1996. Z problematyki postaw społeczno-religijnych włoszczowskiej społeczności rzymskokatolickiej u schyłku XIX i w początkach XX w. Włoszczowskie Zeszyty Historyczne, 2: 26-40.
[30] Kościński J. (red.), 2014. Historia szkoły we wspomnieniach i obrazach. 90-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego we Włoszczowie. Włoszczowa.
[31] Gacia T., 2017. Ziemia włoszczowska w tekstach źródłowych od XIII do XVI wieku. Włoszczowa.
[32] Powiat włoszczowski ... warto poznać. 2007. Wyd. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.
[33] Massalski A., 1991. Kraina Świętokrzyska. Pamiętnik Świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej. KTN, SDwK, WSPwK. Kielce.

Wola Wiśniowa

WOLA WIŚNIOWA

Foto. D. Wieczorek

A.D. 2016
Widok od strony południowej, czyli Konieczna

A.D. 2016
Widok od strony północno-zachodniej, czyli Kuzek i Ewiny oraz ul. Ewina we Włoszczowie
Wola Wiśniowa - Mapy Google

środa, 20 lipca 2016

Bebelno

BEBELNO
(Foto. D. Wieczorek)
Dopływ spod Kobylej WsiBebelno - Mapy Google

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompendium wiedzy o Bebelnie stanowi strona: Bebelno i okolice.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

wtorek, 19 lipca 2016

Włoszczowa 1

WŁOSZCZOWA 1
Foto. D. Wieczorek

A.D. 2005
Widok na Włoszczowę z wiaduktu nad CMK- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D. 2006
Figura Św. Jana Nepomucena


Ślady fosy wokół Kopca

Kościół Parafialny Wniebowzięcia NMP

Budynek poczty

Widok miasta od strony południowej

Widok miasta od strony północnej
Włoszczowa Północ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.D. 2007
Media we Włoszczowie

Włoszczowa Północ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D. 2010
Włoszczowa Północ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D. 2016
Widok na Włoszczowę z wiaduktu nad CMK

Linia kolejowa CMK

A.D. 2016
Widok od strony południowej, od Woli Wiśniowej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D. 2017
Widok z Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kierunku północnymCmentarz parafialny oraz Kaplica pw. Wszystkich Świętych (A.D. 2017)
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 (A.D. 2017)I LO im. gen. W. Sikorskiego (A.D. 2017)
Dom Kultury (A.D. 2017)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.D. 2017
Widok z pól położonych na południe od szpitala


Plebania przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP
A.D. 2018

Łącznik koło banku PKO
A.D. 2018


"Nowa Włoszczowa" CH koło Urzędu Gminy
A.D. 2018Szkoła Podstawowa Nr 2
A.D. 2018